Sammanfattning vecka POLISRUTAN - Sammanfattning av år 2020 med Knivstas lägesbild, nedåtgående brottstrender och polisens satsningar i kommunen under året.

Knivsta Kommun, Uppsala, Knivsta, Uppsala län

Då var polisrutan tillbaka efter jul – och nyårshelgernas uppehåll. I detta nummer summerar vi året som gått med trender och hur polisen har arbetat under 2020. Trenden för brottsligheten i Knivsta kommun är att den minskar. Detta sett till totalt antal anmälda brott för 2020 jämnfört med 2019. Officiella siffror presenteras av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) längre fram. Under 2020 har även samarbetet mellan Knivsta kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta utvecklats där mycket fokus har legat på förebyggande och främjande arbete, mycket kopplat till ungdomar.

Minskad brottslighet

På kort tid har det skett en del grövre brott som personrån, rån mot en kiosk och människorov. Detta är bedömt som enstaka händelser och oberoende av varandra, alltså inga trendbrott. Trenden för antalet brott i Knivsta är nedåtgående. Preliminära siffror (BRÅ redovisar den slutgiltiga statistiken) visar på att antalet personrån landar på samma för 2020 som för 2019 och antalet brott kopplat till våld i offentlig miljö minskar för 2020 jämnfört med 2019.

Exempel på andra typer av antalet anmälda brott vi också ser en minskning av i Knivsta jämfört med 2019 är: inbrott, skadegörelse, hatbrott, våld mot kvinnor och våld i nära relation. Antalet bostadsinbrott har minskat varje år sen 2017, likaså under 2020. Samtidig har polisen satsat på Grannsamverkan vilket kan bidra till minskningen.

Polisens satsningar i Knivsta 2020

Polisen har på senaste tiden arbetat mer i Knivsta genom att prioritera kommunen i sin operativa inriktning. Detta för ökad trygghetet samt för att arbeta mot lokal lägesbild. Lägesbilden har främst handlat om trafikbrott rent generellt på våra vägar men också kopplat till ordningsstörande ungdomssamlingar med motorfordon m.m. Arbetet har skett både i den ordinarie linjeverksamheten samt genom riktade insatser. En effekt av aktiv polis med ökad närvaro är att statistiken för trafikbrott 2020 har gått upp då flera kunnat rapporteras, likaså för narkotikabrotten.

Förutom en starkare polisnärvaro i Knivsta så har polisen även utvecklat SSPF-samverkan i samarbete med kommunen. SSPF står för Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid. Polisen har här frigjort resurs och tillsatt en Områdespolis i den operativa SSPF-gruppen. Detta har bl.a. resulterat i större informationsutbyte med träffsäkerhet som mynnat ut i direkta åtgärder som bl.a. ”Stopp-möte” med föräldrar och trygghetsvandringar.

Polisen har också inlett ett djupare samarbete med socialtjänsten. Parallellt med detta arbete sker kontinuerliga avstämningar mellan polisen och kommunens lägesbildsgrupp där vår gemensamma lägesbild ses över. Vid behov görs djupare orsaksanalyser för att komma åt specifika problem kopplat till denna lägesbild. Här har kommunen och polisen under 2020 t.ex. besökt olika platser för att gemensamt titta på hur vi kan åtgärda miljön i förebyggande syfte.

Utöver ovan nämnda satsningar har Polisen under Hösten 2020 även initierat konceptet PAR (Polis-Ambulans-Räddningstjänst) i Knivsta, i samverkan med skola och blåljusyrkena. Detta är ett led i vår riktade satsning mot ungdomar. Med PAR ökar vi ungdomarnas förståelse för blåljusverksamheternas arbete, bygger relationer, ökar förtroendet för oss samt förebygger brott. Detta kan även leda till att bryta viss form av tystnadskultur som existerar gentemot polisen.

Härmed lägger vi det gångna året till handlingarna med önskan om en god fortsättning på det nya året!

Anmäla brott eller tipsa polisen: ring 114 14 eller via internet på polisen.se - klicka på ”Jag har råkat ut för något” för att anmäla brott eller förlust uppe till vänster på sidan, eller ”jag har sett eller hört något” till höger på sidan för tips.

Pågående brott/färsk gärning, ring: 112

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra