Annons

Ordlista med brottsrelaterade ord

Brottsplatskartans ordlista. Här kan du läsa vad de begrepp och ord som Polisen använder betyder.

Alkohollag

Alkohollagen är en svensk lag som gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker och handel med sådana varor, tillverkning av sprit samt handel med alkoholhaltiga preparat.

Sprit och spritdrycker får tillverkas endast av den som har godkänts som upplagshavare för sådana varor

Wikipedia, Alkohollagen på riksdagens webbplats

Anhållen

Beskrivning saknas

Arbetsplatsolycka

Olycka som inträffar i samband med yrkesutövning på dedikerad arbetsplats (ofta, men inte nödvändigtvis, en byggarbetsplats). Wiktionary

Bedrägeri

Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd.

Bedrägeri - lagar och fakta

Bostadsinbrott

Inbrott är när någon brutit sig in, eller på annat sätt tagit sig in i bostaden, fritidshuset, källaren, vinden eller garaget.

Bostadsinbrott - lagar och fakta

Brand

En brand är en eld som kommit lös och som växer okontrollerat. Wikipedia

Brott

En handling som är straffbar enligt lag.

Brott i nära relation

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov. Med nära relation menas att man är eller har varit gift, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Även barn, föräldrar och syskon räknas som närstående. Brotten handlar ofta om olaga hot, misshandel eller sexuellt våld.

Brott i nära relationer - fakta

Brottsoffer

Brottsoffer avser en person som lidit fysisk, psykisk, känslomässig eller ekonomisk skada till följd av ett brott eller maktmissbruk. Wikipedia

Böter

Böter (dagsböter, penningböter eller normerade böter) utdöms genom dom eller strafföreläggande. Bötesbeloppet beräknas och betalas på olika sätt beroende på typ av böter. Även polisen och tullen kan till exempel i trafiksammanhang utfärda böter, så kallad ordningsbot. Böter som inte betalas får, om inte annat föreskrivet, förvandlas till fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader enligt bestämmelserna i bötesverkställighetslagen. Böter tillfaller staten.

Dagsböter

Bötesstraff, där böternas antal bestäms efter brottets svårhetsgrad, och varje dagsbots storlek fastställs med hänsyn till den dömde personens ekonomiska förhållanden. Antalet dagsböter kan vara minst 30 och högst 150 (som gemensamt straff för flera brott högst 200). Beloppet för varje dagsbot kan variera mellan 50 och 1 000 kronor. Minsta totala bötesbelopp är 750 kronor.

Domslut

Med ett domslut avses i statistiken en fällande dom i tingsrätt. Domarna redovisas oavsett om de överklagats eller inte. Det innebär att en person som dömts i tingsrätt, men frikänts i hovrätt, kommer att redovisas som dömd i statistiken. En person som friats i tingsrätt, men fällts i hovrätt kommer över huvud taget inte med i statistiken.

Dråp

Dråp är när någon uppsåtligen dödar en annan person, men vissa omständigheter gör att det anses mindre grovt. Polisen.se

Dörrvakt

En dörrvakt är en person som ofta är anställd av en krog för att selektera besökare i en entré till en nattklubb eller bar. Dörrvakten får fråga dig om ID för att styrka ålder, selektera gäster baserat på klädsel osv. En dörrvakt är INTE ordningsvakt, ordningsvakt är någonting annat. För att vara dörrvakt krävs ingen utbildning.

Vanligtvis har dörrvakter svarta kläder som inte sällan är en kostym eller liknande plagg medan en ordningsvakt har en blå uniform och helt andra skyldigheter och befogenheter.

Efterlyst

Efterlysning företas enligt svensk rätt av åklagare mot exempelvis den som är misstänkt för brott, och anses böra anhållas, samt har avvikit. Wikipedia

Envarsgripande

Allmänheten får gripa en person, så kallat envarsgripande, om brottet som personen begått kan ge fängelsestraff, om personen påträffas på bar gärning eller flyr från brottsplatsen. Allmänheten får också gripa en person som är efterlyst för brott. Den gripne ska så fort som möjligt överlämnas till polis. Polisen.se

EPA-traktor

En EPA-traktor är inom svensk terminologi en personbil som blivit ombyggd till jordbruksmaskin. Denna fordonsklass är numera avskaffad. Troligtvis är det istället en A-traktor som avses.

Wikipedia: EPA-traktor, A-traktor

Fickstölder och bagagestölder

Fickstöld innebär att någon stjäl något från en person på en offentlig plats. Stölden kan bedömas som grov om det som stulits är något personen burit på sig, till exempel om något stulits ur fickan. Det gäller även när något stulits ur en handväska som burits av personen.

Bagagestöld innebär att någon stjäl en annan persons bagage, såsom hand- eller resväska.

Fakta om fick- och bagagestölder

Flygblad

Flygblad, litet pappersblad med ett enkelt budskap. Budskapet är oftast kommersiell reklam eller politisk propaganda. Wikipedia

Frigivna

Personer som villkorligt frigivits från sina fängelsestraff och personer som helt har verkställt sina fängelsestraff. I dag tillämpas enligt huvudregeln villkorlig frigivning efter 2/3 av den tid som dömts ut.

Frihetsberövad

Frihetsberövande avser i Sverige i korthet ingrepp som innebär att någon genom inspärrning eller övervakning är faktiskt hindrad att förflytta sig utanför ett rum eller ett annat relativt starkt begränsat område. Wikipedia

Fylleri/LOB

Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (1976:511), förkortat LOB, är en svensk lag, som ger polisen och ordningsvakt rätt att omhänderta en berusad person, som inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller andra. Om en ordningsvakt omhändertar en berusad person ska denne skyndsamt överlämna personen till närmaste polisman. WikiPedia

Förundersökning

Polisens och åklagarens utredning av ett anmält brott.

Gripande

Frihetsberövande av en person som är misstänkt för brott. Detta får ske när polisen inte kan eller hinner vänta på att åklagaren ska fatta beslut om anhållande.

Gripen

Att vara gripen, anhållen eller häktad innebär att personen sitter inlåst och endast har begränsad kontakt med andra, förutom sin advokat. Polisen.se

Gromning

Gromning innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid gromning sker oftast den första kontakten på ett chattforum eller en sida för kontaktannonser. Att ta kontakt med barn i sexuellt syfte är olagligt.

Hatbrott

Hatbrott innebär att någon angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av:

  • ras,
  • hudfärg,
  • nationellt eller etniskt ursprung,
  • trosbekännelse,
  • sexuell läggning
  • eller annan liknande omständighet.

Hatbrott - lagar och fakta

Hesa Fredrik

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, (populärt kallad Hesa Fredrik), är det varnings- och informationssystem, som dels utgörs av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. Signalen kan avgränsas geografiskt till just det område där faran finns. Signalen kan användas för att varna för akuta hotsituationer som krig, allvarliga bränder, gasutsläpp, akuta hot mot vattenförsörjning, med mera. Vanligen används larmanordningarna i både krig och fred. Förutom varningsmeddelandet kan det även gå ut ett informationsmeddelande i förebyggande syfte.

Wikipedia

Hot mot tjänsteman

Den som hotar en tjänsteman dömes för hot mot tjänsteman. Det kan röra sig om hot om våld, dödshot eller indirekta hot för att bli dömd. Poliser och ordningsvakter är dessutom skyddade även på sin fritid vilket innebär att om du hotar en ordningsvakt eller polis på grund av dennes jobb kan du också bli dömd för hot mot tjänsteman.

Häktning

Frihetsberövande som beslutas av domstol efter framställning av åklagare. Häktningsförhandling ska ske i domstol senast fyra dagar efter gripandet. Åtal ska normalt vara väckt inom två veckor från häktningsbeslutet.

Häktningsframställning

Åklagarens skriftliga begäran hos en domstol om häktning (se även häktning) av en person som är skäligen misstänkt för brott.

Immaterialrättsbrott

Brott som innebär att förövaren gör intrång i innehavarens rättigheter till en uppfinning, ett varumärke, konstnärliga eller litterära verk. Det kan till exempel vara konstverk, skönlitteratur, dataprogram (inklusive spel), musik, film, fotografier, byggnadskonst och brukskonst (designföremål). Med intrånget lurar förövaren till sig vinster och intäkter som innehavaren skulle fått om de köpta varorna varit lagligt tillverkade eller tjänsterna köpts lagligt, till exempel streamingtjänster.

Immaterialrättsbrott - lagar och fakta

Inbrott

Inbrott kallas det när någon tar sig in i någon annans låsta utrymme, till exempel någon annans låsta hus eller affär och begår stöld. Om det är i någons bostad, betecknas det som grov stöld. Om inget stjäls, talar man om olaga intrång. Wikipedia

IT-brott

I svensk lagstiftning finns två definierade it-brott, dataintrång och datorbedrägeri. Båda riktar sig i första hand till register och system för automatisk behandling.

It-relaterad brottslighet innebär att it-teknik används för att genomföra olika brott, medan brotten i sig kan vara av vilken brottstyp som helst. Idag är en stor del av alla brottstyper it-relaterade.

It-relaterade brott - lagar och fakta

Korruption

Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.

Korruption - lagar och fakta

Langning

Langning av alkohol är en brottslig handling som innebär att någon olagligen köper ut, säljer eller ger bort alkohol till en person som är under 20 år. Langning kan ge böter eller fängelse i upp till fyra år.

Langning av alkohol - lagar och fakta

Ledningscentral

Beskrivning saknas

Miljöbrott

Miljöbrott omfattar ett stort antal handlingar som skadar miljön och människors hälsa. Exempel på brott som regleras i miljöbalken är miljöfarlig kemikaliehantering, brott mot områdesskydd, artskyddsbrott, otillåten miljöverksamhet, otillåten avfallstransport och nedskräpning.

Miljöbrott - lagar och fakta

Minderårig

Person som inte är straffmyndig, det vill säga under 15 år. Minderåriga kan inte lagföras och de redovisas varken i statistiken över personer misstänkta för brott, statistiken över personer lagförda för brott eller kriminalvårdsstatistiken.

Misshandel

Misshandel är när någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter personen i vanmakt eller liknande tillstånd, till exempel förlamar eller bedövar någon. Polisen.se

Misstänkt person

När begreppet används i statistiken innebär det en straffmyndig person (15 år eller äldre) som av polis eller åklagare anses skäligen misstänkt och att brottsmisstanken kvarstår efter avslutad utredning.

Mord

Mord är ett uppsåtligt dödande av en annan människa, med definition i olika staters lagar. Mord särskiljs oftast från andra typer av dödande, såsom former där uppsåt inte existerar. Alla rättsväsen, antika som moderna, ser mord som ett mycket allvarligt brott. Wikipedia

Mordbrand

Mordbrand är ett så kallat allmänfarligt brott som innebär en avsiktligt anlagd brand som hotar liv, hälsa eller egendom. Mordbrand innefattar uppsåtliga bränder av hus, bilar, gräsmattor och skogar. Det skiljer sig från allmänfarlig vårdslöshet genom uppsåtet, och från skadegörelse genom graden av allmänfara. Mordbrand är ett förhållandevis vanligt brott.

WikiPedia

Målsägande

Den som har utsatts för eller lidit skada av ett brott kallas för målsägande under rättsprocessen.

Målsägandebiträde

En juridiskt utbildad person, oftast en advokat, till stöd under rättsprocessen för den som utsatts för allvarligare brott. Målsägandebiträdet betalas av staten.

Människohandel

Handeln med människor, på engelska trafficking. Människohandel är en organiserad transport av människor som syftar till att utnyttja dem för olika ändamål.

Människohandel - lagar och fakta

Narkotikabrott

Det är olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är också olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare.

Narkotikabrott - lagar och fakta

Nätbrott

Det kan handla om hot och trakasserier upprepade trakasserier via e-post, och där förövaren sprider rykten och lögner om sitt offer på hemsidor och i diskussionsforum. Det kan också vara hatbrott, eller informationsspridning i nyhetsgrupper, till exempel om hur bomber tillverkas.

Nätfiske

En form av identitetsstöld där offren, via ett e-postmeddelande uppmanas att klicka på en länk till en bank (eller annan elektronisk resurs) hemsida. De hamnar på en kopia av sidan där de uppmanas att lämna ifrån sig personliga uppgifter.

Ofredning

Definieras i brottsbalkens som den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Som ofredande räknas telefon- (dock ej om den utsatte kan göra något åt situationen, till exempel blockera nummer) och brevterror. Även mobbning har under senare tid räknats som ofredande. Sker närgånget sexuellt beteende[1] räknas detta istället som sexuellt ofredande.

Ofredande är ett angivelsebrott om det inte sker på allmän plats. Det vanligaste straffet för ofredande är böter och det är mycket sällsynt att döma någon till fängelse. Wikipedia

Olaga hot

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. För att hotet ska vara brottsligt måste du uppfatta hotet som allvarligt.

Polisen.se: Hot - lagar och fakta

Olaga intrång

Olaga intrång är i svensk rätt ett brott som innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe. Den som begått olaga intrång döms för olaga intrång till böter.

Med begreppet intränger menas att någon, som från början är obehörig tränger sig in. Att kvarstanna obehörigen innebär att någon från början haft tillstånd att komma in på platsen. Av någon anledning uppmanas personen i fråga att gå därifrån men vägrar göra detta. WIkipedia

Ordningsbot

Ordningsbot är en typ av böter som får utfärdas av polisman eller tulltjänsteman. Åklagarmyndigheten beslutar i samråd med polisen vilka brottstyper som ska omfattas av ordningsboten. Endast brott med penningböter eller normerade böter i straffskalan kan komma i fråga för ordningsbot. Ordningsbot redovisas endast summariskt till Brå och redovisas därför separat.

Ordningslagen

Ordningslagen (1993:1617 ) är en svensk lag, som innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter, dels i viss kollektiv persontrafik. Wikipedia

Ordningsvakt

En Ordningsvakt är i Sverige en person med förordnande av polismyndigheten att medverka till att upprätthålla allmän ordning, och som innehar flera polisiära befogenheter och skyldigheter under tjänstgöring. Ordningsvakter förordnas av Polismyndigheten för de uppdrag som kan behövas i tjänstgöring. Wikipedia

Personrån

Det finns butiksrån, bank-, post-, och värdetransportrån och rån mot personer (personrån). Den mest anmälda typen av rån är personrån.

Personrån står för omkring 70 procent av alla rån och personrån är ett utpräglat ungdomsbrott. År 2014 var hälften av de misstänkta i åldern 15–20 år.

Brottsrummet.se - Rån

Personskada

Kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande. Lagen.nu

Polis

Polis eller poliskårer är den eller de polisorgan som ansvarar för polisväsendet. Polisväsen är den sammanfattande benämningen på de offentliga myndigheter som har till huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott i en stat. Polisen är den huvudsaklige utövaren av statens inre våldsmonopol, det vill säga den maktutövning – ytterst med dödligt våld – som riktas mot inre fiender, medan försvarsmakten är den som utövar statens våldsmonopol mot yttre fiender. Wikipedia

Polisinspektör

Polisinspektör eller kriminalinspektör är en tjänstegrad inom den svenska polisen. Polisinspektör med särskild tjänsteställning utgör en egen tjänstegrad, placerad högre än "vanliga" polisinspektör i befälsordningen. Wikipedia

Påföljd

Straff, till exempel böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

Sammanfattande begrepp för fängelse, böter, villkorlig dom och skyddstillsyn samt rättspsykiatrisk vård, tvångsvård av missbrukare, sluten ungdomsvård och överlämnande till särskild vård. Vissa påföljder kan kombineras med varandra eller förenas med föreskrifter om samhällstjänst, kontraktsvård och ungdomstjänst. Fängelsestraffet kan verkställas genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja).

Rattfylleri

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller har narkotika i blodet. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse. Trafikverket

Rymning

Innebär att en klient intagen i anstalt har lämnat anstaltsområdet utan tillstånd.

Rån

Rån är en form av stöld från person med inslag av våld eller hot om våld. Ofta sker rån under vapenhot (väpnat rån). Om brottet är allvarligare rubriceras det som grovt rån. Även det fallet där stölden begås först och våld eller hot om våld förekommer senare, när den bestulne i anslutning till stölden vill ta tillbaks det stulna, kan bedömas som rån. Går det viss tid mellan stölden och det efterföljande våldet bör brotten sannolikt bedömas var för sig. Våldet eller hotet om våld måste vara riktat mot person för att det ska vara att bedöma som rån. Den som i samband med stöld hotar att slå sönder inredningen skulle sannolikt dömas för stöld eller grov stöld, inte rån. Wikipedia

Räddningstjänst

Räddningstjänst är en organisatorisk arbetsform för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Wikipedia

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar. krisinformation.se

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket (RMV) är en svensk myndighet med ansvar för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi samt rättsgenetik. Verket gör utredningar och medicinska undersökningar åt övriga rättsväsendet. Det bedömer även om brottslingar har en psykisk störning eller ej (så kallad rättspsykiatrisk undersökning), kontrollerar drogpåverkan, gör faderskapstest och undersöker onaturliga dödsfall. Wikipedia

Salsalarm

SALSA står för "Saving lives in Stockholm Area" och syftar till ökad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus genom tidig användning av defibrillator.

Salsa innebär att 112 inte bara larmar ambulans vid hjärtstopp utan även brandkår och de polis- och taxibilar i Stockholms innerstad som har hjärtstartare.

Källor: Hjärt-Lungfonden, DN.se, HLR-Rådet

Sexualbrott

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Är du under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt.

Sexualbrott - lagar och fakta

Singelolycka

En singelolycka är en trafikolycka där endast ett fordon är inblandat. Wikipedia

Skadegörelse

Skadegörelse är när en gärningsperson har skadat eller haft sönder din egendom. Klotter kan vara en typ av skadegörelse.

Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år, vid grova brott upp till fyra år. Den dömda får också vanligen betala skadestånd.

Polisen

Smygarstöld

En smygarstöld är ett inbrott där t.ex. hus eller lägenhetsägarna är hemma under tiden brotter sker. Tjuven smyger in genom ett öppet fönster eller dörr eller liknande.

Snatteri

Brottsbalken kap. 2§ Snatteri är ett egendomsbrott som innebär stöld av varor för ett relativt lågt värde från en butik. Snatteri är detsamma som stöld men med skillnaden att brottet är att anse som ringa med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter. Den som stjäl något som endast har ett mycket lågt värde, ska alltså dömas för snatteri.

SOS Alarm

SOS Alarm Sverige AB är ett svenskt offentligägt företag, som driver nödnumret 112 i Sverige. Bolaget ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting. Wikipedia: SOS Alarm

Studentflak

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Anmäl färdväg till polisen i förväg. Polisen.se

Stöld

Stöld eller tjuveri är handlingen att utan tillåtelse ta (stjäla) föremål eller pengar som tillhör någon annan.Stöld har ansetts som ett brott så länge skrivna lagar har funnits och troligtvis även tidigare.

I Sverige är stöld ett brott enligt 8 kap 1 § brottsbalken. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Wikipedia

Sållningsinstrument

En apparat som mäter t.ex. eventuell alkoholförekomst i utandningsluften. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns.

Polisen - Trafikbrott

Tilltalad

Den misstänkte som är åtalad i målet, det vill säga den som enligt åklagarens uppfattning är skyldig till brott. Brottmålsrättegångens syfte är bland annat att avgöra om den tilltalade har begått brottet eller inte.

Tillträdesförbud

Förutsättningar för tillträdesförbud, m.m. 1 § Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation (tillträdesförbud). Det gäller även om allmänheten har tillträde till platsen. Notisum

Trafikbrott

Beskrivning saknas

Trafikolycka

Trafikolycka är en olycka eller annan typ av incident i trafiken med antingen fordon (bil, buss, motorcykel eller cykel) eller fotgängare inblandade. Trafikolyckor sker ofta i samband med bilkrockar men kan också vara singelolyckor (till exempel avåkningar på grund av exempelvis halt väglag eller en viltolycka). Trafikolyckor kan också vara krockar mellan till exempel ett fordon och ett djur. Wikipedia

Vite

En sorts böter du måste betala om du inte har följt ett beslut.

Vittne

Ett vittne är en person som varseblivit en händelse med sina egna sinnen. Vittnen förekommer ofta inom rättsväsendet för att fastlägga vad som har inträffat. I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att i princip alla kan bli skyldiga att inställa sig i domstol och avlägga vittnesmål under ed. Detta gäller både i civilmål och brottmål. Wikipedia

Våld mot tjänsteman

Den som med våld går till angrepp mot en tjänsteman exempelvis polis, ordningsvakt eller väktare kan dömas för våld mot tjänsteman. Det räcker med något så litet som en knuff.

Våldsamt motstånd

Våldsamt motstånd, brott enligt svensk lag, vilket namnet till trots inte behöver vara särskilt våldsamt. När enskilda döms i domstol för våldsamt motstånd handlar det i regel om att den skyldige har försökt undvika att bli gripen eller omhändertagen av polis eller ordningsvakt. Åtal för detta brott brukar ofta kombineras med åtal för våld eller hot mot tjänsteman.

Väktare

Många utan kunskap jämför ofta väktare och ordningsvakt och anser att dessa två yrkeskategorier är samma yrke, men de facto är att yrkena skiljer sig både vad gäller befogenheter och arbetsuppgifter. Väktare åker ofta runt på platser för att säkerställa att dörrar är låsta, inga obehöriga vistas på platsen eller åker på larm som går i olika fastigheter.

Yrka

Begära eller kräva att ett visst beslut ska fattas.

Åklagare

En jurist som leder förundersökningar och som representerar staten under rättegången.

Åldringsbrott

Brott riktade mot äldre personer med nedsatt motståndskraft pga. fysiskt eller psykiskt funktionshinder kallas åldringsbrott. Oftast handlar det om stölder eller bedrägerier.

Stöldskyddsföreningen - Åldringsbrott

Åtal

En begäran av åklagaren, eller av en enskild person, att domstolen ska döma en viss person för ett eller flera brott.

Förklaringarna kommer främst från Wikipedia.com och polisen.se. Saknas något ord eller är något av orden felaktigt beskrivna? Hör av dig till kontakt@brottsplatskartan.se.

Annons