Ordlista med brottsrelaterade ord

Brottsplatskartans ordlista. Här kan du läsa vad de begrepp och ord som Polisen använder betyder.

Hittar du inte ordet du söker här så testa ordlistan hos Brottsoffermyndigheten, eller Åklararmyndigeten. Även Snutkoll och Flashbacks forum för aktuella brott och kriminalfall har ordlistor med många ord.

Alkohollag

Alkohollagen är en svensk lag som gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker och handel med sådana varor, tillverkning av sprit samt...

Allmänfarlig vårdslöshet

Allmänfarlig vårdslöshet är ett allmänfarligt brott enligt svensk lag.

Brottet är ett så kallat oaktsamhetsbrott, det vill säga att det inte kräver...

Allmänfarlig ödeläggelse

Allmänfarlig ödeläggelse är ett brott i svensk lag och finns beskrivet i brottsbalken 13 kapitel, 3 §.

Man gör sig skyldig till...

Anhållen

Anhållande är i svensk rätt en form av tillfälligt frihetsberövande i avvaktan på häktning eller frisläppande.

För att anhålla någon krävs att...

Arbetsplatsolycka

Olycka som inträffar i samband med yrkesutövning på dedikerad arbetsplats (ofta, men inte nödvändigtvis, en byggarbetsplats). Wiktionary

Bedrägeri

Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort....

Blåljus

Blåljus är ett samlingsnamn för utryckningsfordon (polis, ambulans och brandbil) som har blinkande blåa lampor.

I folkmun kan Blåljusnyheter vara nyheter från...

Blåljussabotage

Den som angriper eller stör polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal kan dömas till fängelse i högst fyra år.

Straffet för grovt sabotage är...

Bostadsinbrott

Inbrott är när någon brutit sig in, eller på annat sätt tagit sig in i bostaden, fritidshuset, källaren, vinden eller garaget.

[Bostadsinbrott...

Brand

En brand är en eld som kommit lös och som växer okontrollerat. Wikipedia

Brott

En handling som är straffbar enligt lag.

Brott i nära relation

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Brotten...

Brottsoffer

Brottsoffer avser en person som lidit fysisk, psykisk, känslomässig eller ekonomisk skada till följd av ett brott eller maktmissbruk. Wikipedia

Brottsplatsundersökning

En undersökning av en brottsplats som under förundersökningsbegreppet inom svensk polis oftast benämns Teknisk undersökning, eller brottsplatsundersökning.

Polisen gör under den tekniska...

Böter

Böter (dagsböter, penningböter eller normerade böter) utdöms genom dom eller strafföreläggande. Bötesbeloppet beräknas och betalas på olika sätt beroende på typ av...

Dagsböter

Bötesstraff, där böternas antal bestäms efter brottets svårhetsgrad, och varje dagsbots storlek fastställs med hänsyn till den dömde personens ekonomiska förhållanden. Antalet...

Djurskyddslagen

I den svenska djurskyddslagen sätts ramarna för hur man får hålla och använda djur i Sverige.

Läs mer:

-...

Domslut

Med ett domslut avses i statistiken en fällande dom i tingsrätt. Domarna redovisas oavsett om de överklagats eller inte. Det innebär att...

Dråp

Dråp är när någon uppsåtligen dödar en annan person, men vissa omständigheter gör att det anses mindre grovt. Polisen.se

Dörrvakt

En dörrvakt är en person som ofta är anställd av en krog för att selektera besökare i en entré till en nattklubb...

Efterlyst

Efterlysning företas enligt svensk rätt av åklagare mot exempelvis den som är misstänkt för brott, och anses böra anhållas, samt har avvikit....

Eldningsförbud

Eldningsförbud på grund av brandrisk utfärdas i Sverige då brandrisken i naturen är särskilt stor på grund av torka.

I Sverige utfärdas...

Envarsgripande

Allmänheten får gripa en person, så kallat envarsgripande, om brottet som personen begått kan ge fängelsestraff, om personen påträffas på bar gärning...

EPA-traktor

En EPA-traktor är inom svensk terminologi en personbil som blivit ombyggd till jordbruksmaskin. Denna fordonsklass är numera avskaffad. Troligtvis är det istället...

Fickstölder och bagagestölder

Fickstöld innebär att någon stjäl något från en person på en offentlig plats. Stölden kan bedömas som grov om det som stulits...

Flygblad

Flygblad, litet pappersblad med ett enkelt budskap. Budskapet är oftast kommersiell reklam eller politisk propaganda. Wikipedia

Frigivna

Personer som villkorligt frigivits från sina fängelsestraff och personer som helt har verkställt sina fängelsestraff. I dag tillämpas enligt huvudregeln villkorlig frigivning...

Frihetsberövad

Frihetsberövande avser i Sverige i korthet ingrepp som innebär att någon genom inspärrning eller övervakning är faktiskt hindrad att förflytta sig utanför...

Fylleri/LOB

Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (1976:511), förkortat LOB, är en svensk lag, som ger polisen och ordningsvakt rätt att omhänderta...

Förundersökning

Polisens och åklagarens utredning av ett anmält brott.

Gripande

Frihetsberövande av en person som är misstänkt för brott. Detta får ske när polisen inte kan eller hinner vänta på att åklagaren...

Gripen

Att vara gripen, anhållen eller häktad innebär att personen sitter inlåst och endast har begränsad kontakt med andra, förutom sin advokat. Polisen.se

Gromning

Gromning innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid gromning sker oftast den...

Hatbrott

Hatbrott innebär att någon angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse,...

Hesa Fredrik

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, (populärt kallad Hesa Fredrik), är det varnings- och informationssystem, som dels utgörs av utomhuslarm, dels av meddelande...

Hot mot tjänsteman

Den som hotar en tjänsteman dömes för hot mot tjänsteman. Det kan röra sig om hot om våld, dödshot eller indirekta hot...

Häktning

Frihetsberövande som beslutas av domstol efter framställning av åklagare. Häktningsförhandling ska ske i domstol senast fyra dagar efter gripandet. Åtal ska normalt...

Häktningsframställning

Åklagarens skriftliga begäran hos en domstol om häktning (se även häktning) av en person som är skäligen misstänkt för brott.

Immaterialrättsbrott

Brott som innebär att förövaren gör intrång i innehavarens rättigheter till en uppfinning, ett varumärke, konstnärliga eller litterära verk. Det kan till...

Inbrott

Inbrott kallas det när någon tar sig in i någon annans låsta utrymme, till exempel någon annans låsta hus eller affär och...

IT-brott

I svensk lagstiftning finns två definierade it-brott, dataintrång och datorbedrägeri. Båda riktar sig i första hand till register och system för automatisk...

JRCC

Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) är en svensk statlig räddningscentral bildad 2010 i Göteborg för sjöräddning (Maritime Rescue Coordination Centre) enligt SAR-konventionen och...

Korruption

Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå...

Lagen om psykiatrisk tvångsvård

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård.

Att...

Langning

Langning av alkohol är en brottslig handling som innebär att någon olagligen köper ut, säljer eller ger bort alkohol till en person...

Ledningscentral

Ledningsplats är en plats där en stab utövar ledning av sina underställda enheter. Wikipedia

Miljöbrott

Miljöbrott omfattar ett stort antal handlingar som skadar miljön och människors hälsa. Exempel på brott som regleras i miljöbalken är miljöfarlig kemikaliehantering,...

Minderårig

Person som inte är straffmyndig, det vill säga under 15 år. Minderåriga kan inte lagföras och de redovisas varken i statistiken över...

Misshandel

Misshandel är när någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter personen i vanmakt eller liknande tillstånd, till exempel...

Missing People

Enligt Missing Peoples egna hemsida så är dom en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera...

Misstänkt person

När begreppet används i statistiken innebär det en straffmyndig person (15 år eller äldre) som av polis eller åklagare anses skäligen misstänkt...

Mord

Mord är ett uppsåtligt dödande av en annan människa, med definition i olika staters lagar. Mord särskiljs oftast från andra typer av...

Mordbrand

Mordbrand är ett så kallat allmänfarligt brott som innebär en avsiktligt anlagd brand som hotar liv, hälsa eller egendom. Mordbrand innefattar uppsåtliga...

Målsägande

Den som har utsatts för eller lidit skada av ett brott kallas för målsägande under rättsprocessen.

Målsägandebiträde

En juridiskt utbildad person, oftast en advokat, till stöd under rättsprocessen för den som utsatts för allvarligare brott. Målsägandebiträdet betalas av staten.

Människohandel

Handeln med människor, på engelska trafficking. Människohandel är en organiserad transport av människor som syftar till att utnyttja dem för olika ändamål....

Narkotikabrott

Det är olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är också olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och...

Nätbrott

Det kan handla om hot och trakasserier upprepade trakasserier via e-post, och där förövaren sprider rykten och lögner om sitt offer på...

Nätfiske

En form av identitetsstöld där offren, via ett e-postmeddelande uppmanas att klicka på en länk till en bank (eller annan elektronisk resurs)...

Ofredning

Definieras i brottsbalkens som den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för...

Olaga hot

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan omfatta andra personer, djur...

Olaga intrång

Olaga intrång är i svensk rätt ett brott som innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad...

Olovlig körning

Olovlig körning innebär att en person utan behörighet kör en bil eller annat fordon som kräver körkort. Olovlig körning kan i Sverige...

Ordningsbot

Ordningsbot är en typ av böter som får utfärdas av polisman eller tulltjänsteman. Åklagarmyndigheten beslutar i samråd med polisen vilka brottstyper som...

Ordningslagen

Ordningslagen (1993:1617 ) är en svensk lag, som innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning...

Ordningsvakt

En Ordningsvakt är i Sverige en person med förordnande av polismyndigheten att medverka till att upprätthålla allmän ordning, och som innehar flera...

Personrån

Det finns butiksrån, bank-, post-, och värdetransportrån och rån mot personer (personrån). Den mest anmälda typen av rån är personrån.

Personrån står...

Personskada

Kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande. Lagen.nu

Polis

Polis eller poliskårer är den eller de polisorgan som ansvarar för polisväsendet. Polisväsen är den sammanfattande benämningen på de offentliga myndigheter som...

Polisinspektör

Polisinspektör eller kriminalinspektör är en tjänstegrad inom den svenska polisen. Polisinspektör med särskild tjänsteställning utgör en egen tjänstegrad, placerad högre än "vanliga"...

Påföljd

Straff, till exempel böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

Sammanfattande begrepp för fängelse, böter, villkorlig dom och skyddstillsyn...

Rattfylleri

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller har narkotika i blodet. Straffet...

RLC

RLC = Polisens regionledningscentral.

Rymning

Innebär att en klient intagen i anstalt har lämnat anstaltsområdet utan tillstånd.

Rån

Rån är en form av stöld från person med inslag av våld eller hot om våld. Ofta sker rån under vapenhot (väpnat...

Räddningstjänst

Räddningstjänst är en organisatorisk arbetsform för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Wikipedia

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga...

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket (RMV) är en svensk myndighet med ansvar för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi samt rättsgenetik. Verket gör utredningar och medicinska undersökningar åt övriga...

Salsalarm

SALSA står för "Saving lives in Stockholm Area" och syftar till ökad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus genom tidig användning av defibrillator....

Sexualbrott

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst,...

Singelolycka

En singelolycka är en trafikolycka där endast ett fordon är inblandat. Wikipedia

Skadegörelse

Skadegörelse är när en gärningsperson har skadat eller haft sönder din egendom. Klotter kan vara en typ av skadegörelse.

Straffet för skadegörelse...

Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt som kan tillåtas för att förhindra skador, till exempel för att hindra gäss att äta stora mängder säd på...

Skyddsobjekt

Skyddsobjekt kallas byggnader, anläggningar, områden och andra objekt som enligt skyddslagen har beviljats förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott och spioneri.

Obehöriga har...

Smygarstöld

En smygarstöld är ett inbrott där t.ex. hus eller lägenhetsägarna är hemma under tiden brotter sker. Tjuven smyger in genom ett öppet...

Snatteri

Brottsbalken kap. 2§ Snatteri är ett egendomsbrott som innebär stöld av varor för ett relativt lågt värde från en butik. Snatteri är...

SOS Alarm

SOS Alarm Sverige AB är ett svenskt offentligägt företag, som driver nödnumret 112 i Sverige. Bolaget ägs till lika delar av staten...

Studentflak

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet...

Stöld

Stöld eller tjuveri är handlingen att utan tillåtelse ta (stjäla) föremål eller pengar som tillhör någon annan.Stöld har ansetts som ett brott...

Sållningsinstrument

En apparat som mäter t.ex. eventuell alkoholförekomst i utandningsluften. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns.

[Polisen -...

Tilltalad

Den misstänkte som är åtalad i målet, det vill säga den som enligt åklagarens uppfattning är skyldig till brott. Brottmålsrättegångens syfte är...

Tillträdesförbud

Förutsättningar för tillträdesförbud, m.m. 1 § Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas på inhägnad plats...

Trafikbrott

Trafikbrott är en kategori brott som bryter mot lagar om trafiksäkerhet. Till trafikbrotten hör fortkörning, rattfylleri, brott mot bilbälteslagen, olovlig körning, med...

Trafikolycka

Trafikolycka är en olycka eller annan typ av incident i trafiken med antingen fordon (bil, buss, motorcykel eller cykel) eller fotgängare inblandade....

Trafikplats

Vägar i skilda plan förbundna med ramper utgör en planskild trafikplats, då minst en av vägarna är fri från korsande trafikströmmar.

Källa:...

Vapenbrott

Vapenbrott är en sammanfattande beteckning på ägande eller innehav av vapen utan tillstånd.

Enligt svensk lag är det straffbart att inneha skjutvapen...

Vapenlagen

Vapenlagen är en svensk lag som gäller för skjutvapen och vissa andra typer av vapen.

Enligt lagen får bara personer med ett...

Vite

En sorts böter du måste betala om du inte har följt ett beslut.

Vittne

Ett vittne är en person som varseblivit en händelse med sina egna sinnen. Vittnen förekommer ofta inom rättsväsendet för att fastlägga vad...

VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Se även [Hesa...

Våld mot tjänsteman

Den som med våld går till angrepp mot en tjänsteman exempelvis polis, ordningsvakt eller väktare kan dömas för våld mot tjänsteman. Det...

Våldsamt motstånd

Våldsamt motstånd, brott enligt svensk lag, vilket namnet till trots inte behöver vara särskilt våldsamt. När enskilda döms i domstol för våldsamt...

Våldsamt upplopp

Våldsamt upplopp är i svensk rätt ett brott som innebär att en grupp människor stör den allmänna ordningen och använder våld mot...

Väktare

Många utan kunskap jämför ofta väktare och ordningsvakt och anser att dessa två yrkeskategorier är samma yrke, men de facto är att...

Yrka

Begära eller kräva att ett visst beslut ska fattas.

Åklagare

En jurist som leder förundersökningar och som representerar staten under rättegången.

Åldringsbrott

Brott riktade mot äldre personer med nedsatt motståndskraft pga. fysiskt eller psykiskt funktionshinder kallas åldringsbrott. Oftast handlar det om stölder eller bedrägerier....

Åtal

En begäran av åklagaren, eller av en enskild person, att domstolen ska döma en viss person för ett eller flera brott.

Förklaringarna kommer främst från Wikipedia.com och polisen.se. Saknas något ord eller är något av orden felaktigt beskrivna? Hör av dig till kontakt@brottsplatskartan.se.