Anhållen

Anhållande är i svensk rätt en form av tillfälligt frihetsberövande i avvaktan på häktning eller frisläppande.

För att anhålla någon krävs att det finns skäl för häktning eller att den misstänkte är skäligen misstänkt för brottet och om det är av synnerlig vikt att personen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.[1]

Beslut om anhållande fattas av åklagare. Åklagaren ska göra häktningsframställan till tingsrätten senast kl 12 tredje dagen efter anhållningsbeslutet.[2] I annat fall ska den anhållne släppas på fri fot.

Wikipedia

Fler ord och förklaringar