Eldningsförbud

Eldningsförbud på grund av brandrisk utfärdas i Sverige då brandrisken i naturen är särskilt stor på grund av torka.

I Sverige utfärdas eldningsförbud av länsstyrelsen eller kommunen. Kartor över områden med olika typer av brandrisk finns under brandrisksäsongen tillgängliga på MSB:s webbplats, men dessa är endast rådgivande. Information om eldningsförbud fås normalt genom lokala media eller kommuners och länsstyrelsers webbplatser.

Eldningsförbud bygger på förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, 2 kap 7 §:

En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Wikipedia

Fler ord och förklaringar